Präglad på Jesus

Ännu en Wordpress.com blogg


Lämna en kommentar

Vad i hela världen gör jag här? – om Guds syfte med mitt liv och hur det förändrar allt. (Del 2)

3. Vad tänker vi om Gud och Guds vilja?

Det finns en text i Filipperbrevet som är viktig för oss att arbeta med för att bena ut förhållandet mellan det vi gör, hur vi bär frukt i våra liv och Guds väsen och Guds vilja.

Vår bön är att ni skall fyllas av kunskap om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och på så sätt behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer i kunskapen om Gud. (Fil 1:9b-10)

Den här texten innehåller fyra viktiga komponenter som kan hjälpa oss att hitta rätt perspektiv i det som är syftet med våra liv: kunskapen om Gud, kunskapen om Guds vilja, att leva värdigt Herren och göra goda gärningar och slutligen att bära frukt.

Frågan om Guds vilja, dvs Guds syfte med våra liv, hänger ihop med vad vi säger om Gud själv.  Tänker vi oss att Gud är statisk och oföränderlig, utanför sin skapelse och vår värld eller tänker vi oss att Gud är dynamisk och flexibel och deltar i sin skapelse och vår värld. Återigen handlar det om frågan om perspektiv. Det finns alltså en tydlig relation mellan vad vi säger om Gud och hur vi ser på Guds syften och Guds vilja.

I 1 Joh 4:8, 16 läser vi att Gud är kärlek. Det står inte att Gud är kärleksfull utan att Gud är kärlek. Kärleken är inget attribut utan Guds innersta väsen, själva essensen, kärnan av vem Gud är. Kärlek är det som Gud är av nödvändighet därför att om Gud slutade att vara kärlek så slutade Gud att vara Gud. Guds väsen är kärlek, den sortens kärlek som uttrycks genom korset.  Och med Greg Boyds ord, ”allt annat är fotnoter!” Guds rättfärdighet, trofasthet, helighet, barmhärtighet etc. är alla aspekter av denna kärlek.

Det är den kärleken som också så tydligt uttrycks i treenighetens relation mellan Fader, Son och Ande. Vi möter i treenigheten en Gud som i grunden är relationell som väljer att också vara relationell i förhållande till sin skapelse. Gud berörs av våra liv, vi berörs av Guds liv. Detta är inte bilden av en statisk Gud upphöjd över alla himlar utan bilden av en Gud som lever i relation med sin skapelse och som påverkas av det som sker och som utifrån vad som sker i människors liv agerar för att föra oss mot sina syften.

Samtidigt som Gud är relationell och påverkas så förändras inte Guds karaktär. Han är och förblir kärlek. Han är och förblir trofast, rättfärdig, barmhärtig och full av kraft och vishet. Och samtidigt som vi säger att Gud är allsmäktig och allvetande så måste vi förstå att Guds allvetande bara handlar om det som går att veta.

Vi människor är skapade med frihet att göra våra val, att säga ja till Gud och Guds syften och säga nej. Och vilket vi gör vet inte Gud. För om Gud visste det och inte stoppade våra felval skulle Gud varken vara kärlek eller vi människor fria.

Denna förståelse av Gud leder oss till några viktiga slutsatser angående Guds vilja och Guds syften i våra liv. För det första är Guds vilja både oföränderlig och föränderlig. Det finns saker som står fast från tidernas början, men det finns också det som finkalibreras i förhållande till vad som sker i våra liv och hur vi påverkas av våra egna och andra människors val.

För det andra så utövar Gud aldrig sin vilja med tvång. En Gud som är kärlek tvingar ingen till tro och efterföljelse. När Bibeln talar om hur Guds nåd verkar i vår värld och i människors liv så är det ofta beskrivningar av hur Gud söker, drar, erbjuder, lockar, resonerar och försöker att övertyga oss att söka hans vilja och syften med våra liv. Det är en kärleksfull påverkan genom den helige Ande som ständigt är verksam i hela skapelsen.

För det tredje så är slutsatsen i resonemanget angående Guds väsen, människans frihet och Guds sätt att låta oss få kunskap om sin vilja att framtiden är i vissa drag helt öppen och i vissa drag förutvetad av Gud. Guds plan är inte klappad och klar in i minsta detalj, snarare är hans vilja i linje med hur hans väsen är och fungerar. Det finns inga historiska klockor dolda i Bibelns budskap. Vad som sker är alltid beroende av hur vi responderar på Guds nåds erbjudande till oss genom Jesus.

Hur detta påverkar våra liv skriver jag om i nästa avsnitt.


Lämna en kommentar

Tankelivets omvändelse

Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. (Rom 12:2)

Till kroppens frambärande i gensvar och överlåtelse till Gud hör en sinnets omvändelse. Du och jag behöver omvända oss! Vi behöver göra upp med vårt egocentrerade tänkande. Vi behöver göra upp med hur vi blivit färgade av tidsandan i försagdhet och försiktighet när det gäller vår tro på Jesus.

Anpassa er inte efter denna världen, skriver Paulus! O, vad vi har anpassat oss! O, vad vi har låtit våra liv formas av tidsandan och omgivningen istället för Guds vilja och ledning. Men det är inte tidens nickedockor som formas till den nya slags Kristi-kropp-gemenskap som beskrivs i Rom 12. Det är människor som gett upp något för att vinna det som är större och rikare – ett liv i Kristi fullhet och i Andens kraft. Vår tid är trött på föreningskristendom! Vår tid är trött på människor som inte står för något eller lever för något. Vår tid – en tid då ensamhetens förgörande gift håller på att förgifta ett helt folk – längtar efter en gemenskap med äkthet och delaktighet, med mål och sammanhang och mening. Och bara församlingen – Kristi kropp – kan vara den gemenskapen! För inget är som den kristna församlingen när den fungerar som Gud har tänkt.

Jag tror att en förutsättning för att våra församlingsgemenskaper ska bli fungerande och attraktiva är att något sker först och främst i vårt sätt att tänka på och se på både församlingen, varandra och framför allt på hur Gud verkar i och genom oss med sin helige Ande. Sinnets förnyelse, ett nytt sätt att tänka, ett sökande av Guds vilja och ledning och ett sunt sätt att se på sig själv och sitt eget liv är alla förutsättningar för den gemenskapen.

Denna förnyelse av vårt inre tar sin början i mötet med den levande Guden. När vi riktar vårt liv mot Gud, lever i hans närhet, låter oss beröras av hans härlighet och helighet och sedan omfamnas av hans kärlek och upprättande kraft måste något också ske med vårt inre. Ett liv i tillbedjan och ett liv där jag söker att förändra mitt tankemönster så att det kommer allt mer i samklang med hurdan Gud är, vad Gud förmår och vad Gud säger i sitt Ord hör ihop.

Människor pratar ofta om att det är så svårt att förstå Guds vilja eller att urskilja den. Jag tror att anledningen till att man säger så är att man inte själv vill omvända sig från sin egen viljas makt och mönster i sitt liv. I Ef 4:23 uppmanar Paulus läsaren att ”förnyas i ande och förstånd.” Och han gör det i ett sammanhang där han först säger ”sluta lev som förut” och sedan ”klä er i den nya människan, som skapats efter Guds bild.” Att förstå Guds vilja, att hitta rätt i livet med Gud innebär alltså både ett medvetet avklädande och ett påklädande av något nytt.

Jag tror att vi mycket mer medvetet än någon gång tidigare i historien behöver vaka över vad vi fyller våra sinnen, våra tankar och våra liv med. För det är utifrån vårt tankeliv som våra handlingar styrs. Det är utifrån vårt tankeliv som våra attityder formas – när det gäller vad vi värderar, hur vi ser på tron och hur vi lever. Att ta av sig det gamla och ta på sig den nya och att låta sig förvandlas genom sinnets förnyelse är vägen till ett nytt och segerrikt liv tillsammans med Gud. Det förnyade tankelivet är ett tankeliv som släpper in och räknar med Gud, hans kraft och ledning och som ständigt söker att vara i samklang med Guds vilja.

Det är i denna process som en förvandling äger rum. Ditt sinne förändras. Dina tankar förändras. Din längtan förändras och kommer i samklang med Gud. Det är där som en ny förmåga inträder, förmågan att urskilja Guds vilja – ”det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.” Där läggs också grunden för en sund självbild och att kunna se på sig själv på ett riktigt sätt, något som nästa avsnitt kommer att handla om.

Bibeltexter att läsa och fundera över:

  • Ef 4:22-24
  • Fil 4:8
  • 1 Petr 1:14-15

Samtalsfrågor

  1. Instämmer du i att kristenheten i allmänhet har anpassat sig för mycket till tidsandan?
  2. Fundera över var andra människors åsikter om tron, vad Gud förmår eller att du är kristen har påverkat ditt sätt att tänka?
  3. Tankelivets omvändelse innebär att leva i en förnyelseprocess som påverkar både tanke och känsla, värderingar och livsval. Var hittar du vägledning för den förnyelsen?
  4. För egen reflektion: Vad behöver du lägga av som hindrar dig att urskilja Guds vilja och leva i det som är gott, behagar honom och är fullkomligt?

Bönefokus

  • Låt bönestunden bli en tid av reflektion och tillfälle för den helige Ande att visa på områden där omvändelse och förnyelse behöver ske i ditt liv.
  • Be Gud genom sin Ande leda dig igenom en process av avklädande av det gamla, påklädande av det nya och in i ett liv fyllt av hans vilja och kraft.

Veckans utmaning

Var särskilt uppmärksam på hur sociala medier, TV-program, musik och vad du själv säger och du hör andra omkring dig säga påverkar ditt sätt att tänka, dina känslor och din andliga frimodighet.