Präglad på Jesus

Ännu en Wordpress.com blogg


Lämna en kommentar

Vad i hela världen gör jag här? – om Guds syfte med mitt liv och hur det förändrar allt. (Del 3)

4. När kunskapen om Gud och Guds vilja omsätts i liv och handling bär våra liv god frukt

Paulus ber i vår text att de människor som han skriver till ska ”fyllas av kunskap om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt” så att de kan leva ”värdigt Herren”. Och när detta liv värdigt Herren blir synliggjort i handling behagar det Gud och producerar god frukt. Det vi vet om Gud och Guds vilja behöver alltså omsättas i liv och i handling. Och här byter hela resonemanget tempo. Plötsligt handlar det inte längre om teoretiska övervägningar och andlig vishet. Nu gäller det det verkliga livet.

Det är några saker som blir tydliga här. Den första är att det liv som är värdigt Herren avspeglar Jesus (Herren) i vår livshållning, vår livsstil. Det är nog något av detta som lyser fram i Kristushymnen i Filipperbrevet: ”Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus…” (Fil 2:5). Och så beskriv det sinnelaget i termer av ödmjukhet, tjänande, utgivande kärlek, offer. Det är detta som vi längtar efter ska känneteckna våra liv. Det är denna blid som vi önskar ska framkallas utifrån hur vi framlever våra liv i och genom hela livets alla tider och skiften. Kanske är den största ära som någon kan få erfara att det om den personen sägs, när allt är sagt och bokslutet gjorts, han/hon levde värdigt Herren.

Den livsstil som är genomskinlig för Jesuslivet är, precis som vi tidigare nämnt om Gud själv, relationell i sin karaktär. Det är i alla de där relationerna, med barn, familj, vänner arbetskamrater, okända och kända människor i min väg som bilden av livet värdigt Herren måste växa fram. John Wesley talade om att det inte finns någon annan helgelse än social helgelse. Dvs Kristusbilden växer alltid fram utifrån ett relationellt sammanhang, i en gemenskap. Därför är det svårt att leva värdigt Herren utan kontakt med andra människor. Kristendom är i sin essens en social religion.

Det andra är att livsstil alltid handlar om mer än attityder och förhållningssätt. Det handlar om handling. Det liv som behagar Gud är ett liv där vår kunskap om Gud och Guds syften omsätts i konkret handling. Det är ett liv där Jesus avspeglas genom vad vi gör. Och det som då styr om det vi gör behagar Gud eller inte är samma etiska rättesnöre som Gud själv använder. Det handlar om kärleken. Det handlar om, som teologen Thomas Oord uttrycker det, sådana handlingar som befrämjar ett övergripande välbefinnande. Det är detta som är kärlekens mål hos den som är kärlekens föremål. Det är det som också behöver vara det raster genom vilket våra handlingar visar sig vara goda och behagar Gud eller inte.

Framför allt handlar detta om att följa Jesus i tjänst för andra. Detta är något som går utöver ett lite mekaniskt ”vad skulle Jesus gjort”-tänkande. Den fråga som är viktigare än så är att utröna vad Jesus redan gör så att jag kan samarbeta med honom. På vilket sätt är Jesus redan verksam i din familj, bland dina vänner, i samhället? Hur kan du följa honom och genom dina gärningar tydliggöra hans kärlek där?

Det tredje som händer är att liv och handlig bär frukt och börjar forma ett liv som upplevs ha både mål och mening, värde och tillfredställelse, glädje och spänning. Det Gud en dag kommer att fråga oss när vi möter honom efter livets slut är egentligen inte om alla vår kunskap om varken honom eller hans vilja. Det han kommer att fråga efter är vad vi gjorde med detta, hur det fick bära frukt i våra liv, hur det fick beröra andra människor och göra bestående skillnad i deras liv. Och om det var en frukt som var värdig honom, behagade honom och förhärligade honom.

I Rick Warrens bok Leva med mål och mening är det dessa frågor som står i centrum. Och under den här hösten kommer vi i Församlingen Brofästet att läsa, samtala om och söka svar utifrån Guds ord om hur våra liv allt mer kan bära den slags frukt som är bestående. Rick Warren beskriver fem områden som detta kan ske på: tillbedjan, gemenskap, efterföljelse, tjänande och mission. Vi finns här på den här jorden för att bära frukt och förverkliga Guds syften med våra liv utifrån dessa fem grundläggande områden.

För dej som vill fortsätta att fundera över den här veckans tema kommer här några tankar att fortsätta funderandet och samtalet utifrån:

  • Om du skulle beskriva syftet med ditt liv, vad skulle du säga då?
  • Är Guds plan för våra liv något som du menar är bestämt från början eller något som kan förändras över tid? Varför tänker du på det ena eller andra sättet?
  • Hur ser du på bilden av Gud som kärlek, relationell och påverkbar?
  • I vilka sammanhang tänker du dig att ditt liv kan bära frukt? Var ser du att Jesus är verksam i din närhet?


Lämna en kommentar

Vad i hela världen gör jag här? – om Guds syfte med mitt liv och hur det förändrar allt. (Del 2)

3. Vad tänker vi om Gud och Guds vilja?

Det finns en text i Filipperbrevet som är viktig för oss att arbeta med för att bena ut förhållandet mellan det vi gör, hur vi bär frukt i våra liv och Guds väsen och Guds vilja.

Vår bön är att ni skall fyllas av kunskap om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och på så sätt behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer i kunskapen om Gud. (Fil 1:9b-10)

Den här texten innehåller fyra viktiga komponenter som kan hjälpa oss att hitta rätt perspektiv i det som är syftet med våra liv: kunskapen om Gud, kunskapen om Guds vilja, att leva värdigt Herren och göra goda gärningar och slutligen att bära frukt.

Frågan om Guds vilja, dvs Guds syfte med våra liv, hänger ihop med vad vi säger om Gud själv.  Tänker vi oss att Gud är statisk och oföränderlig, utanför sin skapelse och vår värld eller tänker vi oss att Gud är dynamisk och flexibel och deltar i sin skapelse och vår värld. Återigen handlar det om frågan om perspektiv. Det finns alltså en tydlig relation mellan vad vi säger om Gud och hur vi ser på Guds syften och Guds vilja.

I 1 Joh 4:8, 16 läser vi att Gud är kärlek. Det står inte att Gud är kärleksfull utan att Gud är kärlek. Kärleken är inget attribut utan Guds innersta väsen, själva essensen, kärnan av vem Gud är. Kärlek är det som Gud är av nödvändighet därför att om Gud slutade att vara kärlek så slutade Gud att vara Gud. Guds väsen är kärlek, den sortens kärlek som uttrycks genom korset.  Och med Greg Boyds ord, ”allt annat är fotnoter!” Guds rättfärdighet, trofasthet, helighet, barmhärtighet etc. är alla aspekter av denna kärlek.

Det är den kärleken som också så tydligt uttrycks i treenighetens relation mellan Fader, Son och Ande. Vi möter i treenigheten en Gud som i grunden är relationell som väljer att också vara relationell i förhållande till sin skapelse. Gud berörs av våra liv, vi berörs av Guds liv. Detta är inte bilden av en statisk Gud upphöjd över alla himlar utan bilden av en Gud som lever i relation med sin skapelse och som påverkas av det som sker och som utifrån vad som sker i människors liv agerar för att föra oss mot sina syften.

Samtidigt som Gud är relationell och påverkas så förändras inte Guds karaktär. Han är och förblir kärlek. Han är och förblir trofast, rättfärdig, barmhärtig och full av kraft och vishet. Och samtidigt som vi säger att Gud är allsmäktig och allvetande så måste vi förstå att Guds allvetande bara handlar om det som går att veta.

Vi människor är skapade med frihet att göra våra val, att säga ja till Gud och Guds syften och säga nej. Och vilket vi gör vet inte Gud. För om Gud visste det och inte stoppade våra felval skulle Gud varken vara kärlek eller vi människor fria.

Denna förståelse av Gud leder oss till några viktiga slutsatser angående Guds vilja och Guds syften i våra liv. För det första är Guds vilja både oföränderlig och föränderlig. Det finns saker som står fast från tidernas början, men det finns också det som finkalibreras i förhållande till vad som sker i våra liv och hur vi påverkas av våra egna och andra människors val.

För det andra så utövar Gud aldrig sin vilja med tvång. En Gud som är kärlek tvingar ingen till tro och efterföljelse. När Bibeln talar om hur Guds nåd verkar i vår värld och i människors liv så är det ofta beskrivningar av hur Gud söker, drar, erbjuder, lockar, resonerar och försöker att övertyga oss att söka hans vilja och syften med våra liv. Det är en kärleksfull påverkan genom den helige Ande som ständigt är verksam i hela skapelsen.

För det tredje så är slutsatsen i resonemanget angående Guds väsen, människans frihet och Guds sätt att låta oss få kunskap om sin vilja att framtiden är i vissa drag helt öppen och i vissa drag förutvetad av Gud. Guds plan är inte klappad och klar in i minsta detalj, snarare är hans vilja i linje med hur hans väsen är och fungerar. Det finns inga historiska klockor dolda i Bibelns budskap. Vad som sker är alltid beroende av hur vi responderar på Guds nåds erbjudande till oss genom Jesus.

Hur detta påverkar våra liv skriver jag om i nästa avsnitt.


Lämna en kommentar

Vad i hela världen gör jag här? – om Guds syfte med mitt liv och hur det förändrar allt. (Del 1)

1. Att byta perspektiv förändrar allt

Olika synvinklar på företeelser i livet och i tillvaron kan helt förändra både perspektiv och inriktning på våra liv. I 4 Mos 13 berättas om de 12 spejarna som besökte löfteslandet. Deras olika perspektiv på det de såg var avgörande för deras bedömning av folkets framtida möjligheter att inta landet. Tio av dem såg sig själva som gräshoppor och landets innevånare som jättar. De två övriga noterade jättarna men trodde på Guds makt och kraft att utföra det han lovat. Tyvärr vann de tio folkets gehör och en hel generation dog under 40 års vandring i öknen.

I början av 1500-talet levde en munk som hette Nikolaus Kopernikus. När han publicerade sina rön angående planeternas rörelser var det något som skakade om en hel värld. Det var inte längre så att allt kretsade runt jorden. Istället var jorden en av flera planeter som kretsade runt solen. Det var början på det man ibland kallar den kopernikanska revolutionen. Perspektivet förändrades, det gamla utmanades och något nytt bröt fram.

Vi moderna människor behöver uppleva något av samma slags revolution. Det är så ofta som allt kretsar omkring oss. Och vi matas ständigt med budskap omkring just detta. Du är i centrum. Även andlighet har allt mer kommit att handla om att förgudliga sig själv, söka sig inåt och upptäcka sin egen gudomlighet.

Det behövs ett byte av perspektiv! Den första raden i Rick Warrens eminenta bok Leva med mål och mening fungerar som en råsop i magen på många moderna människor. Den lyder: Det handlar inte om dej! Och är det så att du och jag vill söka förstå vad i hela världen vi gör här så är det detta perspektivbyte som behöver ske. Det handlar inte om mej! Det är ett perspektivbyte från ett jagcentrerat liv till ett liv som kretsar omkring något helt annat.

”Om du vill veta varför du hamnade på den här planeten måste du börja med Gud,” skriver Warren vidare i sin bok. Det börjar med Gud, det handlar om Gud och om Guds tanke och syften med våra liv. Och det är utifrån detta som vi behöver förstå hur våra liv finner mål och mening.

2. Guds syfte: ett liv som bär god frukt

Om vi skulle göra en preliminär definition av Guds syfte med våra liv så skulle jag vilja att den formulerades med grund i Jesu ord i Joh 15:6: ”Jag har… bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består.” Och när Jesus i Bergspredikan talar om vad som gör skillnad i bedömningen av en människas liv talar han om träd som känns på sin frukt. Ett gott träd bär god frukt. Och jag tänker att god frukt i en människas liv också är något som ger glädje, tillfredställelse, mål och mening åt hennes liv. Riktningen är att leva för något som är större, mer, bättre och rikare och som har bestående värde.

Hur bär vi då god frukt? Det börjar med att flytta fokus från jagcentrering till att fokusera på vad Gud vill med mitt liv och på hur jag kan vara till för andra. Viktor Frankl noterade att de människor som klarade sig bättre i koncentrationslägret var de som fann vägar att lyfta fokus bort från sig själva och göra sådant som hade värde i andra människors liv. Det är där som livet får mening. Och det är den sortens frukt som jag tror Gud vill se i våra liv. Det handlar således om ett liv med högre mål än bara att ”det ska va gött och leva.”

Vi bär frukt när vi ser hur våra liv är insatta i Guds stora och högre syfte med hela skapelsen.  Rick Warren formulerar det såhär: ”Du har skapats av Gud och till Gud. Livet blir aldrig begripligt förrän du insett det.”

Och det gör att frågan om vem Gud är, hurdan Gud är och vad Gud vill med våra liv blir avgörande för fortsättningen. Mer om det i nästa avsnitt.