Präglad på Jesus

Ännu en Wordpress.com blogg


Lämna en kommentar

Hitta din rätta självbild

I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er: ha inte för höga tankar om er själva utan tänk som man bör tänka, med självbesinning, så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. (Rom 12:3)

I vår svenska kultur känns det ibland svårt att omedelbart relatera till det Paulus skriver i den här versen. Vår första reaktion är nog den att de flesta människors självbildsproblem inte handlar om att de har för höga tankar om sig själva utan att man i sann janteanda tänker för lite eller för lågt om sig själv. Det är ju också något som spiller över på vårt andliga liv och gör att många kristna har förlorat sin frimodighet. Så innan vi tittar lite mer noga på versen och vad den kan betyda i våra liv så vill jag uppmana dig att vara frimodig i din tro, frimodig i ditt vittnesbörd om Jesus, frimodig i din bön och frimodig i din förväntan på Gud. Alla de sakerna hör samman med att tänka ”som man bör tänka” som kristen. Vi har nog av janteanda i vårt samhälle och som Guds barn har vi blivit något som är så underbart och dyrbart att inget borde få möjligheten att slå ned oss. I Rom 8:31 står det: ”Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss?” Är inte det underbart? Ta emot det ordet som en hälsning rakt in i ditt liv idag!

Men hur hittar vi rätt självbild? Någonstans i denna janteanda smyger det sig också in en känsla av att man är förmer än andra. Vi i vår församling, eller vi i vår grupp, eller vi som gjort de här andliga upplevelserna, eller vi som har varit kristna länge, vi kan det här och ser på de andra på ett sätt som kan upplevas vara lite förmer. Det är just det som Paulus talar om här. Att inte ha för höga tankar om sig själv är en uppmaning till att inte skapa vi och dom kategorier, där man favoriserar sig själv på andras bekostnad.

Det måste finnas en annan måttstock för hur man mäter vad som är en rätt självbild än att medvetet eller omedvetet upphöja sig själv genom att dra gränser mot andra människor – framför allt dem som inte ännu hittat en tro eller uttrycker sin tro som jag gör. Din rätta självbild bygger inte på vad du gör eller upplevt utan på vem du är i Kristus! Det är en av de viktigaste upptäckter du kan göra. När det talas om att rätta sig ”efter det mått av tro som Gud har tilldelat” är det just detta som ligger i fokus.

Gud har gett dig något som gåva. Det är utifrån denna gåva som din nya självbild i Kristus byggs och det är utifrån denna gåva som den nya Kristi kropp- gemenskapen i församlingen byggs. Ibland har orden tolkats som om man fått olika mycket tro och därför inte bör förhäva sig utan hålla sig på sin plats. Men ingen annan stans i Romarbrevet talas det om tron på det sättet. Snarare är tron den måttstock som våra liv och våra attityder måste mätas efter. Tron är också något som förmedlas in i våra liv genom att vi lyssnar till och tar emot Guds ord (Rom 10:17). Den bygger på evangeliet och får uttryck i våra liv när de förs i samklang med vad Gud vill. Det är alltså också i ett sammanhang av att förvandla sitt sinne och ge sitt liv till Gud i tillbedjan och tjänst som orden om rätt sätt att tänka om sig själv bör läsas.

Att varken göra sig bättre eller sämre än det man är i Kristus är själva kärnan i versens budskap. Vår utmaning idag ligger oftast i att vi lever med ett underskott av frimodighet i vårt andliga liv och därför skapar gränser för varandra. Sättet att tänka rätt betyder att bejaka det Gud har lagt ned i mitt liv och andras liv och i frimodighet förlösa det till tjänst för allas uppbyggelse. Och det är det som fortsättningen av det här kapitlet i Romarbrevet handlar om.

Bibeltexter att läsa och fundera över:

 • Rom 11:17-18
 • 2 Tim 1:6-7
 • 2 Kor 5:17

Samtalsfrågor:

 1. På vilket sätt upplever du att jantelagen påverkar din bild av dig själv och ditt liv som kristen?
 2. På vilka områden upplever du att du behöver bli mer frimodig i ditt liv?
 3. Är vi en församling där vi – dom tänkandet har fått skapa gränser i förhållandet till människor som inte gjort samma upplevelser som vi själva?
 4. Hur kan vi undvika att se ner på andra för att se oss själva i bättre dager?
 5. Hur kan vi uppmuntra varandra att leva med evangeliet och tron som måttstock i våra liv och att bli mer frimodiga i vår tro?

Bönefokus:

 • Be om ledning genom den helige Ande att hitta till en rätt självkänsla både som person och i det andliga livet (fast oftast hör de samman).
 • Be om frimodighet i din tro, ditt vittnesbörd, din bön och din förväntan på Gud.

Veckans utmaning:

Ta reda på och läs bibelord under veckan som berättar om vem du är i Jesus Kristus så att du får en djupare insikt om din identitet i honom och kan börja tänka om dig själv med tron och evangeliet som måttstock.


Lämna en kommentar

Tankelivets omvändelse

Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. (Rom 12:2)

Till kroppens frambärande i gensvar och överlåtelse till Gud hör en sinnets omvändelse. Du och jag behöver omvända oss! Vi behöver göra upp med vårt egocentrerade tänkande. Vi behöver göra upp med hur vi blivit färgade av tidsandan i försagdhet och försiktighet när det gäller vår tro på Jesus.

Anpassa er inte efter denna världen, skriver Paulus! O, vad vi har anpassat oss! O, vad vi har låtit våra liv formas av tidsandan och omgivningen istället för Guds vilja och ledning. Men det är inte tidens nickedockor som formas till den nya slags Kristi-kropp-gemenskap som beskrivs i Rom 12. Det är människor som gett upp något för att vinna det som är större och rikare – ett liv i Kristi fullhet och i Andens kraft. Vår tid är trött på föreningskristendom! Vår tid är trött på människor som inte står för något eller lever för något. Vår tid – en tid då ensamhetens förgörande gift håller på att förgifta ett helt folk – längtar efter en gemenskap med äkthet och delaktighet, med mål och sammanhang och mening. Och bara församlingen – Kristi kropp – kan vara den gemenskapen! För inget är som den kristna församlingen när den fungerar som Gud har tänkt.

Jag tror att en förutsättning för att våra församlingsgemenskaper ska bli fungerande och attraktiva är att något sker först och främst i vårt sätt att tänka på och se på både församlingen, varandra och framför allt på hur Gud verkar i och genom oss med sin helige Ande. Sinnets förnyelse, ett nytt sätt att tänka, ett sökande av Guds vilja och ledning och ett sunt sätt att se på sig själv och sitt eget liv är alla förutsättningar för den gemenskapen.

Denna förnyelse av vårt inre tar sin början i mötet med den levande Guden. När vi riktar vårt liv mot Gud, lever i hans närhet, låter oss beröras av hans härlighet och helighet och sedan omfamnas av hans kärlek och upprättande kraft måste något också ske med vårt inre. Ett liv i tillbedjan och ett liv där jag söker att förändra mitt tankemönster så att det kommer allt mer i samklang med hurdan Gud är, vad Gud förmår och vad Gud säger i sitt Ord hör ihop.

Människor pratar ofta om att det är så svårt att förstå Guds vilja eller att urskilja den. Jag tror att anledningen till att man säger så är att man inte själv vill omvända sig från sin egen viljas makt och mönster i sitt liv. I Ef 4:23 uppmanar Paulus läsaren att ”förnyas i ande och förstånd.” Och han gör det i ett sammanhang där han först säger ”sluta lev som förut” och sedan ”klä er i den nya människan, som skapats efter Guds bild.” Att förstå Guds vilja, att hitta rätt i livet med Gud innebär alltså både ett medvetet avklädande och ett påklädande av något nytt.

Jag tror att vi mycket mer medvetet än någon gång tidigare i historien behöver vaka över vad vi fyller våra sinnen, våra tankar och våra liv med. För det är utifrån vårt tankeliv som våra handlingar styrs. Det är utifrån vårt tankeliv som våra attityder formas – när det gäller vad vi värderar, hur vi ser på tron och hur vi lever. Att ta av sig det gamla och ta på sig den nya och att låta sig förvandlas genom sinnets förnyelse är vägen till ett nytt och segerrikt liv tillsammans med Gud. Det förnyade tankelivet är ett tankeliv som släpper in och räknar med Gud, hans kraft och ledning och som ständigt söker att vara i samklang med Guds vilja.

Det är i denna process som en förvandling äger rum. Ditt sinne förändras. Dina tankar förändras. Din längtan förändras och kommer i samklang med Gud. Det är där som en ny förmåga inträder, förmågan att urskilja Guds vilja – ”det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.” Där läggs också grunden för en sund självbild och att kunna se på sig själv på ett riktigt sätt, något som nästa avsnitt kommer att handla om.

Bibeltexter att läsa och fundera över:

 • Ef 4:22-24
 • Fil 4:8
 • 1 Petr 1:14-15

Samtalsfrågor

 1. Instämmer du i att kristenheten i allmänhet har anpassat sig för mycket till tidsandan?
 2. Fundera över var andra människors åsikter om tron, vad Gud förmår eller att du är kristen har påverkat ditt sätt att tänka?
 3. Tankelivets omvändelse innebär att leva i en förnyelseprocess som påverkar både tanke och känsla, värderingar och livsval. Var hittar du vägledning för den förnyelsen?
 4. För egen reflektion: Vad behöver du lägga av som hindrar dig att urskilja Guds vilja och leva i det som är gott, behagar honom och är fullkomligt?

Bönefokus

 • Låt bönestunden bli en tid av reflektion och tillfälle för den helige Ande att visa på områden där omvändelse och förnyelse behöver ske i ditt liv.
 • Be Gud genom sin Ande leda dig igenom en process av avklädande av det gamla, påklädande av det nya och in i ett liv fyllt av hans vilja och kraft.

Veckans utmaning

Var särskilt uppmärksam på hur sociala medier, TV-program, musik och vad du själv säger och du hör andra omkring dig säga påverkar ditt sätt att tänka, dina känslor och din andliga frimodighet.